Sezóna 2024

16.08.2024

Kvalifikace

polska tillotson gokarty

Zielona Góra

Dny
hodiny
minut
sekundy
Runda w trakcie

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ A OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI

Sumako Team

se sídlem Liďiská 1010, Unhošť,PSČ 273 01

IČ: 26548461

registrace: OR u  Krajského soudu v Kladně

Sumako Team (dále jen jako „Společnost Sumako Team“), jako správce osobních údajů, tímto své zákazníky, obchodní partnery, uživatele webových stránek www.T4series.cz a internetového obchoduWWW.t4series.cz  jakož i další subjekty, jejichž osobní údaje zpracováváme, informujeme o zpracování osobních údajů a zásadách ochrany soukromí ve Společnosti Sumako Team

Dále v textu se dozvíte zejména:

 1.          jaké Vaše osobní údaje budeme zpracovávat;
 2.          za jakými účely a jakým způsobem budeme Vaše osobní údaje zpracovávat;
 3.          komu mohou být Vaše osobní údaje předány;
 4.          po jakou dobu budeme Vaše osobní údaje zpracovávat a
 5.          jaká máte ve vztahu k ochraně Vašich osobních údajů práva.

Prohlašujeme, že při zpracování osobních údajů postupujeme v souladu se základními zásadami zpracování osobních údajů, tedy zejména:

V případě, že budete potřebovat kteroukoliv část textu vysvětlit, poradit anebo projednat další zpracování Vašich osobních údajů, můžete se na nás kdykoliv obrátit na e-mailové adrese tillotson.czech@gmail.com

1) Rozsah zpracování osobních údajů

Zpracováváme údaje, které jste nám poskytli, případně údaje oprávněně získané z veřejně dostupných veřejných rejstříků. Údaji, k jejichž zpracování u nás zpravidla dochází, mohou být zejména:

 1.          Vaše jméno a příjmení / obchodní firma,
 2.          adresa nebo sídlo,
 3.          datum narození, identifikační číslo a daňové identifikační číslo,
 4.         telefonní číslo
 5.          e-mailová adresa

V některých našich prostorách (zejména prodejnách či skladech) mohou být také pořizovány a následně zpracovávány z důvodů ochrany majetku Společnosti či bezpečnosti kamerové záznamy; umístění kamer je vždy v daných prostorách uvedeno informační tabulkou / piktogramem, a záznamy, jsou-li pořizovány, jsou průběžně a neprodleně (vždy v co nejkratší době, nejpozději po 30 dnech) mazány.

Na našich webových stránkách užíváme soubory typu cookies, které jsou zde užity za účelem:

2) Účel zpracování

Údaje, které nám poskytujete, používáme k následujícím účelům:

K uvedeným účelům jsme oprávněni zpracovávat osobní údaje i bez Vašeho souhlasu.

Poskytnutí osobních údajů nezbytných pro účely plnění smlouvy a poskytnutí osobních údajů pro účely odpovědi na Vámi vznesené dotazy nebo Vámi požadované informace jsou naším smluvním požadavkem, a důsledkem jejich neposkytnutí může být neuzavření smlouvy nebo neposkytnutí odpovědi na Vámi vznesené dotazy. Obdobně platí pro účely plnění právních povinností Společnosti.

S Vaším souhlasem, pokud jste nám jej udělili (nejedná-li se o přímý marketing spadající pod oprávněný zájem Společnosti, kde výslovný souhlas není nezbytný), můžeme Vaše osobní údaje využít k tomu, abychom Vám zasílali obchodní sdělení, tj. abychom Vás informovali o událostech, publikacích, plněních nebo službách, které poskytujeme a které by Vás, podle našeho názoru, mohly zajímat.

Zpracování Vašich osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení můžete kdykoliv odmítnout a nebude to mít vliv na naše jiné vzájemné vztahy. Stačí nám zaslat e-mail s příslušnou žádostí na tillotson.czech@gmail.com  nebo na jinou adresu, ze které jste od nás obdržel obchodní sdělení.

3) Kdo má k Vašim osobním údajům přístup

Vaše osobní údaje budeme jako správce zpracovávat Společnost Sumako Team. S Vašimi osobními údaji neobchodujeme, a nepředáváme je do třetích zemí ve smyslu GDPR. Vaše osobní údaje můžeme za shora uvedenými účely předat našim subdodavatelům, aby pro nás provedli jejich zpracování. Osobní údaje mohou být za takovým účelem předány zejména následujícím subjektům:

4) Doba zpracování osobních údajů

Jedná-li se o osobní údaje poskytnuté v souvislosti s uzavřeným smluvním vztahem, budeme takové údaje zpracovávat po dobu trvání takového smluvní vztahu a následně po dobu po dobu nezbytně nutnou zejména s ohledem na promlčecí doby vzájemných nároků či doby odpovědnosti za vady, maximálně 10 let po jeho skončení, případně po dobu nezbytnou k plnění archivačních povinností podle platných právních předpisů, jako jsou například zákon o účetnictví, zákon o archivnictví a evidenci nebo zákon o dani z přidané hodnoty. Osobní údaje poskytnuté na základě Vašeho souhlasu budeme zpracovávat po dobu v něm uvedenou, nejpozději však dokud takový souhlas nebude Vámi odvolán.

5) Vaše práva plynoucí ze zpracování osobních údajů

Ve vztahu k námi prováděnému zpracování Vašich osobních údajů máte následující práva:

 1.          právo na přístup k osobním údajům;
 2.          právo na opravu;
 3.          právo na výmaz („právo být zapomenut“);
 4.         právo na omezení zpracování údajů;
 5.          právo vznést námitku proti zpracování; a
 6.          právo podat stížnost na zpracování osobních údajů.

Vaše práva jsou níže vysvětlena, abyste si dokázal/a udělat jasnější představu o jejich obsahu.

Společnost nemá právní povinnost jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů ve smyslu GDPR. Všechna Vaše práva můžete uplatnit tak, že nás kontaktujete písemně dopisem či na e-mailové adrese tillotson.czech@gmail.com

Stížnost můžete podat u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

Právo na přístup znamená, že si kdykoliv můžete požádat o naše potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho je budeme zpracovávat, zda máte právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku, odkud jsme osobní údaje získali a zda dochází k na základě zpracování Vašich osobních údajů k automatickému rozhodování, včetně případného profilování. Také máte právo získat kopii Vašich osobních údajů, přičemž první poskytnutí je bezplatné, za další poskytnutí pak může Zprostředkovatel požadovat přiměřenou úhradu administrativních nákladů.

Právo na opravu znamená, že nás kdykoliv můžete požádat o opravu či doplnění Vašich osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné.

Právo na výmaz znamená, že musíme vymazat Vaše osobní údaje pokud (i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) zpracování je protiprávní, (iii) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo (iv) nám to ukládá zákonná povinnost.

Právo na omezení zpracování znamená, že dokud nevyřešíme jakékoliv sporné otázky ohledně zpracování Vašich osobních údajů, musíme omezit zpracování Vašich osobních údajů tak, že tyto můžeme mít pouze uloženy a případně je můžeme použít z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků.

Právo vznést námitku znamená, že můžete vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které zpracováváme pro účely přímého marketingu nebo z důvodu oprávněného zájmu.

Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již Vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.   

Závazná přihláška

Závod Písek - 16.09.2023
Startovné 5000 Kč
Platba v hotovosti na místě nebo bankovním převodem
Jezdec 1
Jezdec 2
Jezdec 3
Jezdec 4
Jezdec 5
Závod Steel Ring Třinec - 02.12.2023

Přihlaste se do závodu Tillotson