Sezon 2024

28.06.2024

Kwalifikacje

motokáry tillotson čechy

Písek

Dni
Godziny
Minuty
Sekundy
Runda w trakcie

Przepisy wstępne

1.1 Zgodnie z postanowieniem §1751 ust. 1 ustawy nr 89/2012 Sb. (Kodeks cywilny) w obowiązującym brzmieniu firma Sumako Team wydaje niniejsze warunki handlowe, które stanowią integralną część umowy sprzedaży zawartej między: Sumako Team, numer identyfikacji podatkowej (IČO) 26548461, numer identyfikacji podatkowej VAT (DIČ) CZ26548461, tillotson.czech@gmail.com (zwany dalej „sprzedawca”) po jednej stronie, a kupującym po drugiej stronie.

1.2 Kupującym jest konsument, który zawiera umowę sprzedaży z sprzedawcą za pośrednictwem sklepu internetowego sprzedawcy dostępnego pod adresem internetowym https://T4series.cz (zwany dalej „sklep internetowy”).

1.3 Jeżeli kupującym jest konsument zgodnie z § 419 ustawy nr 89/2012 Sb., stosunki nieuregulowane niniejszymi warunkami umownymi są regulowane ustawą nr 89/2012 Sb. Jeśli kupujący dokonuje zamówienia / zakupu towaru w ramach działalności gospodarczej lub w ramach samodzielnego wykonywania zawodu, stosunki te nie są uregulowane niniejszymi warunkami umownymi, a zastosowanie znajdują przepisy ustawy nr 89/2012 Sb., z pominięciem postanowień od § 2158 do § 2174.

1.4 Kupujący potwierdza zawarcie umowy sprzedaży, oświadczając, że zapoznał się z pełnym brzmieniem niniejszych warunków umownych, rozumie wszystkie ich postanowienia i zgadza się z nimi w pełnym zakresie.

1.5 Sprzedawca ma prawo w każdym czasie zmienić treść niniejszych warunków handlowych. Kupujący jest związany treścią warunków umownych aktualnych w chwili zawarcia umowy sprzedaży.

2. Zawarcie umowy sprzedaży

2.1 Kupujący, poprzez wybór towaru z oferty sprzedawcy oraz złożenie następnie zamówienia (poprzez wypełnienie formularza zamówienia), składa sprzedawcy propozycję zawarcia umowy sprzedaży. Umowa sprzedaży między sprzedawcą a kupującym zostaje zawarta w chwili akceptacji tej propozycji, czyli potwierdzenia zamówienia ze strony sprzedawcy wysłanego na adres e-mailowy kupującego. W przypadku braku potwierdzenia ze strony sprzedawcy uznaje się, że umowa sprzedaży nie została zawarta.

2.2 Formularz zamówienia zawiera w szczególności oznaczenie towaru, cenę towaru, sposób i koszt dostawy towaru oraz miejsce do wpisania danych identyfikacyjnych kupującego.

2.3 Dane identyfikacyjne kupującego to przede wszystkim jego imię i nazwisko lub nazwa firmy, adres zamieszkania lub siedziba, data urodzenia lub numer identyfikacyjny podatkowy (IČ), a także adres e-mailowy, numer telefonu kontaktowego oraz ewentualny adres dostawy.

2.4 Cena wszystkich produktów oferowanych w sklepie internetowym sprzedawcy jest podana wraz z podatkiem VAT i wszystkimi opłatami związanymi z transakcją (z wyjątkiem kosztu przesyłki i opłaty manipulacyjnej, które są podane osobno). Cena towaru jest ważna od momentu jej ogłoszenia w sklepie internetowym sprzedawcy.

2.5 Warunkiem ważności zamówienia jest wypełnienie wszystkich wymaganych pól formularza zamówienia, w tym wyrażenie zgody na treść niniejszych warunków handlowych.

2.6 Kupujący rozumie, że sprzedawca nie jest zobowiązany do zawarcia umowy sprzedaży na wszystkie produkty wymienione w sklepie internetowym sprzedawcy, tj. wystawienie towaru w sklepie internetowym sprzedawcy nie stanowi oferty zawarcia umowy w rozumieniu § 1732 Kodeksu cywilnego.

2.7 Wszystkie informacje podane przez kupującego w uwagach do formularza zamówienia stanowią integralną część zawartej umowy sprzedaży, pod warunkiem zgody sprzedawcy na nie. W przypadku niezgody sprzedawcy uważa się, że umowa sprzedaży nie została zawarta. Również w przypadku niemożności spełnienia jakiegokolwiek żądania kupującego wyrażonego w zamówieniu, sprzedawca przesyła kupującemu nową propozycję zamówienia z prośbą o jej potwierdzenie. Umowa sprzedaży jest w tym momencie zawierana przez wysłanie tego nowego zamówienia przez kupującego do sprzedawcy oraz jego następne potwierdzenie przez sprzedawcę.

2.8 Sprzedawca ma prawo przed potwierdzeniem zamówienia i tym samym zawarciem umowy sprzedaży poprosić kupującego o telefoniczne lub pisemne potwierdzenie jego zamówienia w godziwy sposób.

3. Prawa i obowiązki stron umowy

3.1 Zawarciem umowy sprzedaży powstaje obowiązek sprzedawcy dostarczenia kupującemu zamówionego towaru, a kupującego obowiązek zapłacenia ustalonej ceny za ten towar.

3.2 Kupujący zobowiązany jest odebrać zamówiony towar dostarczony zgodnie z umową sprzedaży i niniejszymi warunkami handlowymi.

3.3 W przypadku konieczności dostarczenia towaru inaczej niż ustalono w umowie z powodu przyczyn leżących po stronie kupującego, sprzedawca ma prawo żądać od kupującego zwrotu wszelkich kosztów związanych z taką dostawą.

4. Odstąpienie od umowy

4.1 Zgodnie z postanowieniem § 1829 Kodeksu cywilnego, kupujący ma prawo odstąpić od umowy kupna w ciągu 14 dni od odbioru towaru.

4.2 Formularz właściwy do odstąpienia od umowy jest dostępny na stronie internetowej sprzedawcy. Kupujący może skorzystać z innej formy odstąpienia od umowy, ale używanie udostępnionego formularza jest zdecydowanie zalecane.

4.3 Jeśli kupujący odstępuje od umowy, przesyła lub przekazuje towar sprzedawcy bez zbędnej zwłoki, nie później niż czternaście dni od odstąpienia od umowy.

4.4 Jeśli kupujący odstępuje od umowy, sprzedawca zwraca mu bez zbędnej zwłoki, nie później niż czternaście dni od odstąpienia od umowy, wszelkie środki finansowe, w tym koszty dostawy, które otrzymał od kupującego na podstawie umowy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez kupującego sposobu dostawy innej niż najtańsza standardowa dostawa oferowana przez sprzedawcę).

4.5 Jeśli kupujący odstępuje od umowy, sprzedawca nie jest zobowiązany zwrócić otrzymanych środków finansowych kupującemu przed dostarczeniem mu towaru lub przed udowodnieniem, że towar został odesłany sprzedawcy.

4.6 Kupujący ponosi pełne koszty związane z odesłaniem towaru sprzedawcy.

4.7 Kupujący odpowiada przed sprzedawcą za obniżenie wartości towaru wynikające z obchodzenia się z nim w sposób inny niż konieczny do zaznajomienia się z jego charakterem i właściwościami.

4.8 Kupujący nie może odstąpić od umów wymienionych w § 1837 ustawy nr 89/2012 Sb.

4.9 Sprzedawca ma prawo odstąpić od umowy kupna w przypadku okoliczności uniemożliwiających mu dostarczenie zamówionego towaru kupującemu, do czasu odbioru towaru przez kupującego.

5. Warunki płatności a przejście prawa własności

5.1 Kupujący nie jest zobowiązany do wpłacenia zadatku na zamówiony towar, z wyjątkiem przypadków wyraźnie uzgodnionych w zamówieniu.

5.2 Towar zostanie dostarczony / przekazany kupującemu dopiero po zapłaceniu całej ceny zakupu, w tym kosztów dostawy. Cena zakupu jest płatna w chwili odbioru towaru. W przypadku płatności bezgotówkowej na konto sprzedawcy cena zakupu jest płatna w ciągu 14 dni od zawarcia umowy.

5.3 Przejście prawa własności do zamówionego towaru z sprzedawcy na kupującego następuje dopiero po pełnym uregulowaniu ceny zakupu, w tym kosztów dostawy.

5.4 Kupujący wyraźnie zgadza się na możliwość przesłania faktury w formie elektronicznej (zamiast faktury w formie pisemnej) na jego adres e-mailowy.

6. Prawa z wadliwego wykonania i gwarancja jakości

6.1 Prawa i obowiązki stron umowy dotyczące praw z wadliwego wykonania są uregulowane ustawą nr 89/2012 Sb., konkretnie w przepisach od § 2099 do § 2112.

6.2 Jeśli wadliwe wykonanie jest istotnym naruszeniem umowy, kupujący ma prawo do usunięcia wady poprzez dostarczenie nowego, wolnego od wad produktu lub dostarczenie brakującego elementu, albo do usunięcia wady poprzez naprawę produktu, albo do uzyskania odpowiedniego obniżenia ceny zakupu, albo do odstąpienia od umowy.

6.3 Jeśli wadliwe wykonanie jest nieistotnym naruszeniem umowy, kupujący ma prawo do usunięcia wady lub do uzyskania odpowiedniego obniżenia ceny zakupu.

6.4 Gwarancją jakości sprzedawca zobowiązuje się, że produkt przez określony czas będzie nadawał się do zwykłego użytku lub będzie zachowywał swoje zwyczajowe właściwości.

6.5 Okres gwarancyjny rozpoczyna się od momentu przekazania produktu kupującemu; jeśli produkt został wysłany zgodnie z umową, okres ten zaczyna się od dostarczenia produktu na miejsce przeznaczenia.

7. Ochrona danych osobowych

7.1 Kupujący niniejszym udziela sprzedawcy upoważnienia do zbierania, przetwarzania, przechowywania i używania danych, które podał o sobie kupujący, w celach informacyjnych i księgowych systemów sprzedawcy oraz do wykorzystania w ramach działań marketingowych sprzedawcy, w celu informowania kupującego o nowych produktach sprzedawcy.

7.2 Dotyczy to w szczególności imienia i nazwiska kupującego / nazwy firmy, adresu zamieszkania / siedziby, adresu dostawy, daty urodzenia, numeru dowodu osobistego / numeru identyfikacyjnego podatkowego (IČ), adresu e-mailowego i numeru telefonu.

7.3 Kupujący wyraźnie zgadza się na otrzymywanie komunikatów handlowych zgodnie z ustawą nr 480/2004 Sb., w obowiązującym brzmieniu, przesyłanych przez sprzedawcę na adres jego poczty elektronicznej.

7.4 Kupujący udziela zgody i upoważnienia na powyższe na czas nieokreślony, począwszy od dnia wysłania zamówienia.

8. Zakończenie

8.1 Wszelkie stosunki nieuregulowane niniejszymi warunkami umownymi podlegają odpowiednich przepisom Kodeksu cywilnego oraz innym powiązanym przepisom prawnym.

8.2 W przypadku, gdy dowolne postanowienie niniejszych warunków handlowych zostanie uznane za nielegalne lub nieważne, nie wpływa to na ważność lub skuteczność pozostałych postanowień niniejszych warunków handlowych.

8.3 Wszelkie ustalenia między sprzedawcą a kupującym zawarte w umowie kupna mają pierwszeństwo przed postanowieniami niniejszych warunków umownych, w przypadku konfliktu między nimi.

Formularz odstąpienia od umowy w ramach E-SHOPU Ogłoszenie o odstąpieniu od umowy

Sprzedawca:

Kupujący:

Numer zamówienia: Numer faktury: Data odbioru towaru:

Ogłaszam, że niniejszym odstępuję od umowy dotyczącej zakupu tego towaru (proszę podać dane wymienione na fakturze – przedmiot opodatkowania, ilość)

Numer faktury: [Podaj numer faktury]

Data odbioru towaru: [Podaj datę odbioru towaru]

I proszę o zwrot pieniędzy na konto o numerze:

Data: Podpis konsumenta (jeśli formularz jest wysyłany w formie papierowej):

[Podpis konsumenta]

Uwaga:

Formularz zgłoszeniowy

Wyścig Písek - 16.09.2023
Wpisowe 5000 Kc
Płatność gotówką na miejscu lub przelew
Kierowca 1
Kierowca 2
Kierowca 3
Kierowca 4
Kierowca 5
Wyścig Steel Ring Třinec - 02.12.2023

Zapisz się na wyścig serii Tillotson

Zapisz się na wyścig Tillotson Spring Endurance Race